Effectiviteit

Thema

Voor ontwikkelingsorganisaties is het essentieel om op basis van inzicht te kunnen sturen op de effectiviteit van hun werk. Effectiviteit is de mate waarin de beoogde doelen worden gerealiseerd. Partos stimuleert, ondersteunt en verbindt haar leden bij het gezamenlijk werken aan - en het verbeteren van - hun effectiviteit.


Met de Partos Gedragscode en de Partos 9001 werkt Partos aan de kwaliteit en transparantie van haar leden, met aandacht voor de organisatie, goed bestuur, integriteit, strategieontwikkeling en -uitvoering. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van haar leden een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in ontwikkelingsorganisaties.

 

Partos Gedragscode
De Partos Gedragscode omvat een aantal normen en gedeelde waarden; onder meer over goed bestuur, integriteit, duurzaamheid, lokaal eigenaarschap en verantwoorde fondswervingmethodes. Partos-leden zijn verplicht om zich op deze normen en waarden te laten aanspreken en de kwaliteit van hun organisatie regelmatig extern te laten toetsen. Bij de Gedragscode hoort een nalevingsprocedure voor de afhandeling van klachten. Soms wordt een waarde nader uitgewerkt in een handreiking. Zo is er onlangs de Handreiking Integriteit opgesteld. Ook is er samen met Partos leden een MVO-handreiking opgesteld. Partos organiseert regelmatig kennisdeling op het gebied van risicomanagement en intervisiebijeenkomsten voor medewerkers van Partos-leden die met kwaliteit bezig zijn.

 

Partos 9001
Daarnaast heeft Partos als inzet op kwaliteit een sectorspecifieke toepassing van de ISO 9001 ontwikkeld: de Partos 9001:2015. Deze kwaliteitsnorm is vrijwillig en bedoeld als een hulpmiddel voor Partos-leden. Zo verkrijgen organisaties met een Partos 9001:2015 verklaring vrijstelling voor de nieuwe Partos 9001 geeft een vrijstelling voor de Organisational Risk and Integrity Assessment van het Ministerie (voorheen COCA). en een zelfevaluatieformulier die organisaties ter voorbereiding op de (her)certificering gevraagd worden in te vullen. Lees meer over de Partos 9001.

Voor ontwikkelingsorganisaties is het essentieel om te kunnen sturen op de effectiviteit van hun werk.

 

Effectiviteit en leren
Organisaties doen onderzoek naar hun effectiviteit op basis van monitoring en evaluaties (M&E). De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de basis voor aanpassingen in programma’s en beleid. Partos ondersteunt hierbij haar leden met cursussen en professionele uitwisseling op het gebied van M&E en data gedreven besluitvorming. Neem ook eens een kijkje op The Spindle, het innovatieplatform van Partos. Tweemaal per jaar organiseert Partos voor haar leden een basiscursus Planning, Monitoring en Evaluatie (zie Partos agenda).

 

Voor het in 2015 afgeronde MFS II subsidieprogramma initieerde en coördineerde Partos namens 64 leden een gezamenlijke evaluatie van hun programma’s. Partos heeft vervolgens met een gezamenlijk vastgestelde leeragenda de geleerde lessen uit de lijvige evaluatierapporten toegankelijk gemaakt. Via publicaties, webinars (met deelname van zuidelijke partners) en een groot ‘Learning for the Future’ seminar zijn de lessen gedeeld, zoals in het boek 'Ruimte voor Ontwikkeling'.

 

Elk kwartaal organiseert Partos een leer- en netwerkbijeenkomst rondom de Strategische Partnerschappen die als onderdeel van het huidige subsidieprogramma (2016-2020) Samenspraak en Tegenspraak worden gefinancierd. Deze bijeenkomsten, die een initiatiefgroep van Partos-leden voorbereidt, snijden onderwerpen aan die voor ontwikkelingsorganisaties van belang zijn:' The Theory of Change in Practice', 'Capacity development for Lobby & Advocacy', 'Joining local, national and global forces in advocacy' en 'Countering the effects of Shrinking Civic Space'. Bekijk deze dropbox voor de opbrengsten van deze Meet Ups.

 

Transparantie via open data en de IATI-standaard
IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssamenwerking. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden en ngo’s samenwerken om de transparantie en openheid van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. Partos heeft met haar Open Data programma voor IATI-implementatie (2013-2015) een groot aantal organisaties bereikt en een belangrijke bijdrage geleverd aan draagvlak voor en kennis over IATI. Lees meer over Partos en IATI.

 

Cursus Basis Planning, Monitoring & Evaluation Partos

Sinds 2013 organiseert Partos (in samenwerking met Shape Your World! en Jorin Consultancies), twee keer in het jaar, de meerdaagse basiscursus planning, monitoring & evaluation. De cursus start met een brede introductie van het concept Theory of Change, waarin ook The Logical Framework and Outcome Mapping aan bod komen. Vervolgens wordt er een begrippen- en planningskader uitgewerkt dat als basis dient voor het opzetten van een M&E systeem. De voertaal is engels omdat ook de meeste begrippen al in het engels worden gebruikt.

De cursus is bestemd voor programmamedewerkers die meer zicht willen krijgen op de effectiviteit van hun programma’s en die van hun partner-organisaties. Wanneer we de cursus gepland hebben, zetten we hem in de agenda. Kijk hier of er al data bekend zijn. 

 

Foto: SNV - uit 'Towards an improved use of monitoring data'.