Handreikingen

Handreiking Integriteitssysteem

Om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de gedragscode is er de Handreiking Integriteitssysteem opgesteld door Partos, Goede Doelen Nederland en Governance & Integrity. Deze handreiking voorziet onder meer in praktische tips en instrumenten, voorbeelddocumenten en beschrijvingen van best practices rond integriteit. De Handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het invoeren en uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de maatregelen gericht op grensoverschrijdend gedrag die opgenomen zijn in de Partos Gedragscode en de Erkenningsregeling. Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen. 

 

 

Handreiking Externe verantwoording

De vraag wanneer, waarover en namens wie je je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen. 

 

Roadmap Screening

De Roadmap Screening helpt organisaties bij het aanscherpen van het Screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. De Roadmap ondersteunt de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van het Screeningsproces op Integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan.

 

 

Handvat (zorg)maatregelen voor slachtoffers

Er is een basis Handvat voor (zorg)maatregelen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedere organisatie kan dit handvat gebruiken om haar (zorg)maatregelen voor slachtoffers verder concrete invulling te geven in de eigen operationele werkprocessen. 

 

 

Instrument classificatie en triage van meldingen

Oxfam Novib heeft richtlijnen en een instrument van classificatie en triage ontwikkeld om de ernst van een melding in te schatten met de daarbij passende actie. Het instrument met bijbehorende toelichting is te gebruiken door andere organisaties. In de meeste gevallen zullen enkele aanpassingen nodig zijn om het helemaal op maat te maken.