Activiteiten & Resultaten

Handreiking Integriteitssysteem

Om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de gedragscode is er de Handreiking Integriteitssysteem opgesteld door Partos, Goede Doelen Nederland en Governance & Integrity. Deze handreiking voorziet onder meer in praktische tips en instrumenten, voorbeelddocumenten en beschrijvingen van best practices rond integriteit. De Handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het invoeren en uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de maatregelen gericht op grensoverschrijdend gedrag die opgenomen zijn in de Partos Gedragscode en de Erkenningsregeling. Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen. 

 

 

Handreiking Externe verantwoording

De vraag wanneer, waarover en namens wie je je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen. 

 

Roadmap Screening

De Roadmap Screening helpt organisaties bij het aanscherpen van het Screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. De Roadmap ondersteunt de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van het Screeningsproces op Integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan.

 

 

Handvat (zorg)maatregelen voor slachtoffers

Er is een basis Handvat voor (zorg)maatregelen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedere organisatie kan dit handvat gebruiken om haar (zorg)maatregelen voor slachtoffers verder concrete invulling te geven in de eigen operationele werkprocessen. 

 

 

Instrument classificatie en triage van meldingen

Oxfam Novib heeft richtlijnen en een instrument van classificatie en triage ontwikkeld om de ernst van een melding in te schatten met de daarbij passende actie. Het instrument met bijbehorende toelichting is te gebruiken door andere organisaties. In de meeste gevallen zullen enkele aanpassingen nodig zijn om het helemaal op maat te maken. 


Aanpassingen Partos Gedragscode

De Algemene Ledenvergadering is 15 november 2018 akkoord gegaan met de wijzigingen in de Partos Gedragscode (2019) en de Partos 9001. Deze wijzigingen gaan met name over te nemen maatregelen op het gebied van integriteit. Zowel de Partos Gedragscode als de Partos 9001 treden hiermee beiden in werking per 1 januari 2019.

 

De wijzigingen in de Partos Gedragscode en de Partos 9001 staan niet op zich zelf. Ook de Erkenningsregeling Goede Doelen en de organisatietoets van het Ministerie van het Buitenlandse Zaken worden aangepast. Partos heeft een en ander goed met de betrokken partijen afgestemd om tegenstrijdigheden en stapeling te voorkomen. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met leden van de Partos Werkgroep Kwaliteit. Ook is er gebruik gemaakt van advies en commentaar door integriteitsdeskundigen en auditors van certificerende instellingen. 

  

Voor de Partos Gedragscode (verplicht voor alle leden) geldt een overgangsperiode van een jaar: een jaar waarin organisaties de kans krijgen om te laten zien dat ze serieus werk maken van integriteit. Voor de wijzigingen in de Partos 9001 (een vrijwillige kwaliteitsnorm) geldt dat organisaties gevraagd worden om de nieuwe Partos 9001-2018 mee te laten nemen bij (her)certificering of tussentijdse audits. De nieuwe Partos 9001 geeft een vrijstelling voor de Organisational Risk and Integrity Assessment van het Ministerie (voorheen COCA). Bij het ontbreken van deze update op de oude Partos 9001 zullen organisaties worden gevraagd om het invullen van een aanvullend formulier over het integriteitsbeleid. 

 

 

Het gaat om onder andere de volgende aanpassingen in de Gedragscode:

Repressief apparaat

 • Het opnemen in de Gedragscode van een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de organisatie met aandacht voor  machtsmisbruik, financiële  en interpersoonlijke  schendingen.
 • Het inrichten van een laagdrempelig meldsysteem, met o.a. aandacht voor een vertrouwenspersoon, I-functionaris, rol van het management en een (extern) klokkenluiderspunt.
 • Het zorg dragen van mogelijkheden voor onderzoek, sancties en slachtofferhulp en het vrijmaken van interne en/of externe capaciteit hiervoor.

Preventieve cyclus

 • De Gedragscode actief bekend maken en vertalen in richtlijnen voor alle personen die namens de organisatie werken.
 • De meldingsprocedures actief bekend maken bij alle betrokkenen, en alert zijn op de toepassing ervan.

Moreel leerproces

 • Het inrichten van een moreel leerproces met regelmatig moreel beraad met medewerkers.

Communicatie & verantwoording

 • Het besteden van aandacht in het jaarverslag aan de wijze van uitvoering van het integriteitsbeleid, het benoemen van het aantal en de aard van meldingen en de afhandeling ervan, plus reflecteren op het eigen integriteitsbeleid.

 

 

Ondersteuning leden en sector-brede voorzieningen

Om onze leden goed te ondersteunen op het vlak van integriteit heeft Partos in samenwerking met Goede Doelen Nederland, een aanbod in ontwikkeling bestaande uit: de Handreiking Integriteitssysteem met voorbeeldmateriaal, trainingen, leerbijeenkomsten en gezamenlijke inkoop van de benodigde expertise (shared services). Daarnaast onderzoeken Partos en GDN de mogelijkheden voor een klokkenluidersmeldpunt voor de sector, en ontwikkelen zij een gezamenlijke strategie voor communicatie. Om deze extra ondersteuning te kunnen realiseren wil Partos met in gang van 2019 een coördinator integriteit aanstellen, die aan de slag gaat met het volgende: 

 • Aanvullingen Handreiking Integriteitssysteem
 • Preventieve screening Trainingen, inclusief e-learning
 • Gezamenlijk leren, intervisie
 • Organiseren shared services & preferred suppliers
 • Klokkenluidersmeldpunt
 • Communicatie op niveau sector. 

 

 


 

 

Online trainingen en leerbijeenkomsten

Er is een interessante online videotraining beschikbaar ter ondersteuning van het moreel leerproces. Ethics Unwrapped, een educatieprogramma gericht op moreel leren, sluit aan bij de Handreiking Integriteitssysteem (hoofdstuk 5, Het morele leerproces) van Partos en Goede Doelen Nederland.

 

In 2019 zal Partos opnieuw een workshop en trainingsaanbod faciliteren op het gebied van Integriteit. Ook gaan we in 2019 zelf een online trainingsaanbod ontwikkelen, toegespitst op ontwikkelingsorganisaties en goede doelen. Via deze site en nieuwsbrieven zullen we leden hiervan op de hoogte brengen.  

Verdiepende workshops over integriteit 2018


In samenwerking met Governance & Integrity organiseerden Partos (en Goede Doelen Nederland eveneens) een reeks van drie workshops over de diverse aspecten van integriteit. Met als doel om leden te ondersteunen bij het inrichten van een eigen integriteitssysteem en te helpen bij het naleven van de normen van de Erkenningsregeling en de Partos gedragscode. 

 

Sessie 1. Hoe kunnen NGOs hun integriteitssystemen inrichten

 • Het inrichten van een integriteitssysteem voor organisaties.
 • Het inrichten van het morele leerproces en hoe ontwikkel je een moresprudentie binnen je organisatie.
 • Andere onderwerpen die aan bod kwamen: code of conduct, handhaving en repressie.

 

Sessie 2. Omgaan met seksueel ongewenst gedrag en interpersoonlijke schendingen

 • Gevoelige onderwerpen als seksuele intimidatie, pesten en discriminatie en hoe hier mee om te gaan.
 • Verschillende rollen die iemand binnen deze situaties kan hebben, bijvoorbeeld van baas naar medewerker en andersom.

 

Sessie 3. Restorative justice

 • Het aanreiken van handvatten hoe #MeToo te omarmen en tegelijkertijd als organisatie een ontwikkelingsstap te maken.
 • Werken aan een open cultuur en omgaan met meldingen.

 

Naast de workshops bleek er behoefte te zijn aan een leergroep in de vorm van intervisie. Met deze leergroep wilden organisaties graag concreet werken aan het opzetten van een moreel leerproces. Ook werden cases en dilemma’s uit de praktijk behandeld. Hiervan heeft Partos inmiddels twee sessies georganiseerd met Maarten van Zwieten.