SDGs

Thema

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDGs): 17 werelddoelen om tussen nu en het jaar 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en het probleem van klimaatverandering op te lossen. Deze set van mondiale duurzaamheidsdoelen (en 169 targets) vormt de opvolger van de Millenniumdoelen en geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland. 


Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad werken sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad. Met ‘Building Change’, het vervolg op 'Ready for Change', werken we verder aan het verwezenlijken van deze visie: een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs, onder leiding van een positieve, stimulerende overheid.

Building Change pleit voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad.

Kijk ook naar het eigen beleid
Het meenemen van de SDGs in alle beleid is helaas niet vanzelfsprekend. Het vraagt om moed en leiderschap om ook het eigen energiebeleid, migratiebeleid en handelsbeleid kritisch te bekijken en op zo’n manier te hervormen dat ze niet alleen in ons eigen belang zijn. Ze zijn juist ook in het belang van ontwikkelingslanden en op lange termijn die van de wereld. Partos is daarom blij dat de SDGs een prominente plek hebben gekregen in de beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Coherentie van beleid is van groot belang voor duurzame ontwikkeling in het Westen en in ontwikkelingslanden.

 

Niet alleen via Building Change is Partos bezig met de SDGs. Partos-directeur Bart Romijn is bestuurslid van de Worldconnectors, een netwerk van opinieleiders die vanuit verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. Een van de initiatieven van de Worldconnectors is hun Sustainable Development Goals Charter, waarin 70+ ondertekenaars uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld (waaronder Partos) beloven bij te dragen aan de implementatie van de SDGs.

 

Toolkit SDG-toets

Eind januari werd de langverwachte SDG-toets ingevoerd: het Integraal Afwegingskader (IAK), een instrument bedoeld om nieuw beleid, wet- en regelgeving te toetsen op kwaliteit en bijbehorende factoren, werd uitgebreid met de SDG's. Met extra aandacht voor de effecten op ontwikkelingslanden en gender is hiermee een mooie stap gezet richting beleidscoherentie voor ontwikkeling. Wil je als maatschappelijke organisatie zo effectief mogelijk invloed uitoefenen in verschillende stadia van het beleidsvormingsproces? En ervoor zorgen dat dit beleid maximaal bijdraagt aan het behalen van de SDG's? Maak gebruik van de SDG-toets! In de Toolkit SDG-toets lees je alles over de toets en vind je handvaten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.