Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Het Partos lobbyteam maakte dit jaar een stevige switch naar online beleidsbeïnvloeding. Samen met onze leden zorgden wij ervoor dat ontwikkelingssamenwerking juist in deze onzekere tijd op de politieke agenda bleef staan. Zo maakten wij ons hard voor een stevige Nederlandse inzet op de aanpak van Covid-19 in ontwikkelingslanden en werkten we aan de versterking van het maatschappelijk middenveld. Ook troffen we in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 voorbereidingen, wat resulteerde in overwegend constructieve verkiezingsprogramma’s.

 

Contact met onze leden hadden we op onze tweemaandelijkse lobbynetwerkbijeenkomsten, die vanaf maart uiteraard online plaatsvonden. Dit jaar deelden publicisten Kiza Magendane en Myrthe Hilkens, wetenschapper Dirk-Jan Koch en onze Europese collega’s van CONCORD hun visie op ontwikkelingssamenwerking en lobby, wat zorgde voor interessante discussies over campagnevoeren en nieuwe kansen voor beleidsbeïnvloeding.

 

Op het gebied van lobby stonden het voorjaar en de zomer in het teken van de Nederlandse aanpak van Corona in ontwikkelingslanden. Hierbij pleitten we ervoor om extra geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van corona in ontwikkelingslanden, waarbij we wezen op het belang van het betrekken van lokale organisaties voor een effectieve corona-aanpak. Er lag al snel een advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die dit verzoek onderstreepte. Binnen het kabinet waren de meningen verdeeld. Uiteindelijk kwam het kabinet tot het besluit om 150 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Wat Partos betreft een bescheiden stap in de goede richting.


Begin december rondde Minister Kaag haar laatste begroting af. Daarin reageerde zij onder andere op het onderzoek dat Building Change (een coalitie van Partos, Foundation Max van der Stoel en stichting Woord & Daad) deed naar gebruik van de SDG-toets. Kaag nam de conclusies mee en beloofde uit te zoeken hoe de impact van nieuw beleid op duurzame ontwikkeling beter kan worden meegenomen. Een succes zo aan het einde van het jaar!

 

In voorbereiding naar de verkiezingen hebben we veel voorbereidend werk gedaan. Zo zijn er per partij actielijnen met Partos-leden opgericht die hebben gezorgd voor input voor de verkiezingsprogramma’s.  Uit een analyse die we maakten blijkt dat de meeste programma’s overwegend constructief zijn als het gaat om ontwikkelingssamenwerking en beleidscoherentie. De volledige analyse van de (concept)verkiezingsprogramma’s vind je op de Partos Politieke Monitor.

In januari gaan we weer volop aan de slag in voorbereiding op de verkiezingen. We zorgen ervoor dat ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling onderwerp wordt van constructief debat, en dit bij de coalitieonderhandelingen stevig verdedigd wordt. Ben jij communicatieadviseur of lobbyist en wil je meedoen met onze actielijnen? Neem dan contact op met Koos de Bruijn (koos@partos.nl