Meld je aan als vrijwilliger spreker! - Volunteer as speaker!

Sluitingsdatum
01-01-2019

Beschrijving van de vacature

For English version scroll down

 

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede.

PAX werkt al meer dan 10 jaar in Syrië. PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden; menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. In het werk wat we doen staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop. Voor meer informatie over ons werk in Syrië klik op de volgende link. Een voorbeeld van een artikel van PAX over de bescherming van burgers in Syrië, Lees je via de volgende link.

PAX is op zoek naar Syrische vluchtelingen die als vrijwilliger op scholen willen spreken


Meld je aan als vrijwilliger spreker!

Het ‘Verhaal van een vluchteling’ is een project van PAX en Critical Mass, en heeft als doel om Nederlandse jongeren inzicht te geven in dilemma’s van vluchtelingen en kennis over het conflict in Syrië. Voor dit project zijn wij op zoek naar Syrische vluchtelingen die hun persoonlijke verhaal willen delen. 

Als spreker geeft je presentaties op Nederlandse scholen. Je deelt jouw persoonlijke verhaal met scholieren en studenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Bijvoorbeeld: over je dagelijkse leven in Syrië, het leven onder Assad en ISIS, waar je was of welke rol je had tijdens de revolutie en je persoonlijke redenen om te vluchten. Je vertelt ook over je reis naar Europa, je verblijf in Nederland en je hoop en dromen voor de toekomst. Daarna krijgen de scholieren de kans vragen te stellen. Wij denken dat scholieren door het luisteren naar jouw verhaal en de kans om vragen te stellen kan leiden tot een connectie, empathie en/of meer begrip: in plaats van alleen maar een vluchteling, ook jou te leren kennen. Naast jouw presentatie bestaat het project uit nog twee elementen: een training voor docenten en een ‘serious game’ die scholieren spelen om meer informatie te krijgen over het conflict in Syrië. Meer informatie hierover vind je op: www.verhaalvaneenvluchteling.nl.


Is jouw verhaal geschikt? 

We zijn benieuwd naar bijna alle verhalen. Bijvoorbeeld: mensen die naar Nederland zijn gekomen dankzij gezinshereniging of via Europa zijn beiden welkom voor het project. Ook als je al wat langer in Nederland bent of juist net hier bent aangekomen, dan horen we graag je verhaal. Tot slot is het wel belangrijk te weten dat PAX geen neutrale organisatie is, we spreken ons (ook politiek) uit over wat er aan de hand is in Syrië.

 

Tijdsinvestering

Ongeveer twee keer per maand bezoek je scholen op doordeweekse dagen. Om je te ondersteunen gaat iemand van PAX mee naar de scholen. Om jezelf als spreker voor te bereiden en te blijven ontwikkelen, zijn er maandelijks trainingen, workshops en ontmoetingen met de andere sprekers.

 

Profiel en Kwalificaties

 •  bent geboren in Syrië en hebt kennis van de situatie daar;
 • woont momenteel in Nederland en hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • bent bereid om je persoonlijke verhaal te delen, niet alleen de feiten;
 • was bij voorkeur betrokken bij een vredes- en/of maatschappelijke organisatie in Syrië;
 • respecteert waarden als geweldloosheid, democratie, diversiteit, gendergelijkheid en mensenrechten;
 •  spreekt vloeiend Engels of Nederlands;
 • je bent flexibel en beschikbaar voor ten minste 1 doordeweekse dag per week gedurende enkele maanden. Dit omvat bezoeken aan scholen en meet-ups.
 • hebt het vermogen om te reflecteren op emoties
 •  bent je niet bang voor directe of rare vragen en bent in staat om deze goed op te pakken;

 

Wij bieden

 •  een kans om bij te dragen aan de discussie over vluchtelingen, mensen over Syrië te vertellen en bij te dragen aan meer begrip in de Nederlandse samenleving;
 • training in spreken in het openbaar, interculturele communicatie, omgaan met emoties, et cetera;
 • een vrijwilligerscontract en na afloop een certificaat van deelname;
 • vrijwilligersvergoeding en vergoeding van reiskosten en andere onkosten;
 • ondersteuning en begeleiding waar nodig.

 

Informatie en reageren
Meer informatie over Pax: www.paxforpeace.nl 

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Lisa Stumpel (stumpel@paxforpeace.nl). Telefoon; +31 (0) 30 233 33 46.


Stuur je motivatiebrief en vertel ons waarom je mee wilt doen aan dit project en wat je belangrijk vindt om te vertellen over het conflict in Syrië. Voeg ook een kort CV toe. Upload beiden vóór 1 januari 2019 uitsluitend via de vacaturepagina van onze website.

Kandidaten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken in de week van 7 januari 2019.

Geselecteerde kandidaten zullen een driedaagse training bijwonen in het weekend van 18-20 januari 2019.

 

English version:

PAX means peace. For over 60 years PAX has worked together with people in (post) conflict areas and concerned citizens to build just and peaceful societies across the globe.

In times of war and conflict, PAX works towards protection of civilians whatever their political or religious background.
Our peace building work in conflict areas is based on values of human dignity and solidarity with peace activists and victims of war violence. In our peace work, the protection and security of civilians leads our responses to conflicts. PAX also works in Syria. For more information on our work in Syria see these: link and link.

PAX is looking for Syrian refugees to volunteer as speakers at schools

Volunteer as speaker!


The project ‘Story of a Refugee’ aims to give Dutch students insight in dilemma’s refugees face as well as knowledge about the conflict in Syria through sharing personal stories. We are looking for Syrians who want to join PAX in achieving this by sharing their personal stories, and become volunteer speakers for this project!

As a speaker you will be visiting Dutch secondary schools (students aged 16-23). During these visits, you will give a presentation in which you share your personal story. For example: your daily life in Syria, life under the regime, where you were or what you did during the revolution in 2011 and your personal reasons to leave Syria. It is also important to share information about your journey from Syria to the Netherlands. The presentation finishes with something about your life now, your stay in the Netherlands and vision for the future. We think it is key that students get the opportunity to ask questions and interact with you on a personal level. ‘Story telling’ is a powerful tool through which sharing personal experiences people can relate, understand, feel empathy or even change their attitudes towards certain topics. In this project this means that Dutch students will get to know the volunteer speaker as a human being instead of a refugee. Apart from these presentations, the project consists of two other elements: a digital ‘serious game’ in which students gain information about the conflict in Syria and a training for teachers on how to facilitate a nuanced discussion in class. For more information on the project see www.verhaalvaneenvluchteling.nl


Does your story Qualify?

We are happy to hear your stories and almost all stories qualify to join the project. For example, both from people who just arrived in the Netherlands as well as people who have been here for some time already. We are also interested in different refugee stories: if your journey to Europe has been by foot, car, bus and/or boat as well as stories that are by airplane and/or family reunification. Finally, PAX is not a neutral party concerning what is happening in Syria. To us it is important that you feel comfortable with this.

Time Investment

You will be visiting schools approximately twice a month during weekday’s. PAX colleagues will accompany you to the schools. In order to prepare and develop yourself as a speaker, there will be mandatory kick off training on 18,19 and 20 January 2019, as well as voluntary monthly trainings, workshops and meetings with the other speakers. 


Profile & Qualifications

 • Are born in Syria and have knowledge about the situation in Syria
 • Are currently living in the Netherlands and have a valid residence permit for the Netherlands
 • Are willing to share your personal story, not only facts
 • Preferably were involved in a peace and/or civil society organisation in Syria
 • Respect values as non-violence, democracy, diversity, gender equality and human rights
 • Are fluent in English or Dutch
 • Are flexible and available at least twice a month for half a year. Both for school visits and meet-ups
 • Have the ability reflect upon your personal wellbeing
 • Are aware and capable to respond to direct or embarrassing questions from students

 

We Offer

 • An opportunity to contribute to the discussion about refugees, to tell people about Syria and to contribute to more understanding in Dutch society;
 • Training in public speaking, intercultural communication, dealing with emotions, et cetera;
 • A volunteer contract and a certificate of participation;
 • Compensation and reimbursement of travel costs and other expenses
 • Support and accompaniment where necessary.

 

Application and information

More information about PAX: www.paxforpeace.nl

For more information on this project please contact Lisa Stumpel (stumpel@remove-this.paxforpeace.nl). Telephone; +31 (0)30 233 33 46.

 

Interested? Please send us a short letter in which you explain why you want to participate in the project. Please add a short resumé. You can upload these two documents until the 1st of January 2019 only by using the application form on the vacancy page on our website.

Candidates will be invited for an interview between 7 – 11 January 2019.
Selected candidates will attend a 3 day training from 18 until 20 January 2019.