Voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

Nieuws

Een brede coalitie[1] van samenwerkende organisaties heeft in het voorjaar een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld waaronder verschillende projecten vallen. Het actieplan draait om een aanpak waarin organisaties uit de sector samenwerken in het treffen van passende maatregelen, zodat het aantal integriteitsschendingen uiteindelijk afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. De projecten zijn momenteel in uitvoering en de eerste resultaten en leerervaringen worden met elkaar gedeeld.


Een belangrijke moment om over opbrengsten en voortgang in gesprek te gaan is de bijeenkomst Integriteit voor directeuren op maandag 22 oktober in Den Haag. Centraal in deze bijeenkomst staat hoe we van elkaar én van andere sectoren kunnen leren op het gebied van integriteit. Naast boeiende sprekers, gaan we met elkaar in gesprek hoe de opbrengsten uit de verschillende projecten toepasbaar zijn voor organisaties. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor deze bijeenkomst. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

 

Binnen het Actieplan is Partos actief in verschillende projecten. Hieronder volgt een korte update.

 

Normstellend kader: herziening van de Partos Gedragscode en de Partos 9001

De Partos Werkgroep Kwaliteit heeft gewerkt aan een voorstel voor wijzigingen in zowel de Code (verplicht voor leden) als de Partos 9001 (vrijwillig, met vrijstelling voor de organisatietoets van het ministerie). Hiermee krijgen alle aandachtsgebieden van Integriteit een duidelijke plek in de Partos Gedragscode en de Partos 9001. Om stapeling te voorkomen en te zorgen voor eenduidigheid is de inhoud afgestemd met de voorstellen voor aanpassingen in de Erkenningsregeling, en ook met de nieuwe organisatietoets en nieuwe subsidie- en contractvoorwaarden van het ministerie van BuZa. Vervolgens hebben we leden, CBF, Governance & Integrity, certificerende instellingen en het ministerie gevraagd om hun verbetersuggesties en reacties te geven. Op 12 oktober neemt het Bestuur van Partos een besluit, waarna het door hen wordt voorgelegd aan de leden tijdens de ALV in november ter vaststelling. Vervolgens zal spoedig na de ALV de nieuwe Gedragscode worden gestuurd naar alle leden voor ondertekening. De nieuwe Partos 9001 verwachten we per 1 januari 2019 in werking te kunnen laten gaan.

 

Opstellen Handreiking Integraal Integriteitsbeleid

Momenteel werkt Governance & Integrity, in opdracht van Partos en Goede Doelen Nederland, aan een Handreiking Integraal Integriteitsbeleid. Een gezamenlijke klankbordgroep van leden leveren hier binnenkort hun inbreng op. De handreiking gaat in op allerlei begrippen en maatregelen op het gebied van preventie, melding, sanctionering, moreel leerproces en interne- en externe communicatie. De handreiking geeft daarnaast een toelichting op de normen, regels en procedures op het gebied van integriteit zoals die in het normstellend kader van de goede doelen sector nieuw worden opgenomen (zie hierboven). Met deze handreiking willen we vervolgens werken aan een database van good practices, zodat we kunnen leren van ervaringen van organisaties op dit onderwerp. Volgens de planning is de handreiking begin oktober klaar. 

 

Leergemeenschap

Naast de handreiking biedt Partos een leergemeenschap aan voor medewerkers die in beleidsmatige en praktische zin bij het integriteitsvraagstuk betrokken zijn. Het leren bestaat uit het trainen van een aantal concrete en herkenbare (gespreks-)situaties. Leren van én met elkaar, in een groep van maximaal 12 personen, ondersteunt door de ervaren trainer Maarten van Zwieten van Integriteit op Maat, Integriteitstraining en -advies. Voor deze leerbijeenkomsten zijn nog een of twee plaatsen beschikbaar voor medewerkers die tijdens beide bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.

Wanneer: Maandagmiddag 8 oktober en maandagmiddag 29 oktober van 13.00-16.30 uur

Waar: Partos kantoor

Meer informatie en aanmelding: Ad Rombouts (ar@remove-this.partos.nl)

 

 

[1] De coalitie van samenwerkende organisaties bestaat uit het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland, Partos en toezichthouder CBF)