Voorjaarsnota 2016: Toegezegde 25% nog niet in beeld

Nieuws

De toezegging van Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat in 2016 25% van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties besteed wordt, is nog niet binnen handbereik. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het kabinet op 29 mei jl. publiceerde. Voor ontwikkelingssamenwerking laat deze nota een gemengd beeld zien. Enerzijds is het kabinet erin geslaagd extra geld vrij te maken voor humanitaire hulp, onder andere in de Syrië-regio. Anderzijds blijkt dus dat de toezegde 25% nog niet in beeld is. Partos pleit voor meer helderheid.


25% voor maatschappelijke organisaties
Tijdens het Algemeen Overleg Maatschappelijke Organisaties van 22 april 2015 zei minister Ploumen toe, op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, dat in 2016 in ieder geval 25% van het totale ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties besteed zal worden. Minister Ploumen:

[…] zeg ik dus heel graag toe dat we in ieder geval volgend jaar naar die 25% gaan. Gelet op de kwaliteit van de aanvragen en alles wat daarmee samenhangt, is het mijn streven om dat ook in de jaren daarna te doen. Dan kan het dus ook 24% zijn. Ik ben het met de heer Van Laar eens dat 20% dan wel erg aan de lage kant is.


Naar nu blijkt, is deze 20% in 2015 werkelijkheid geworden en wordt voor 2016 een percentage van 22% voorzien. Deze drie procent ten opzichte van de beloofde 25% betekent een verschil van ruim €150 miljoen. Partos pleit voor meer helderheid hoe minister Ploumen ervoor gaat zorgen dat een gerechtvaardigd deel van de bestedingen voor ontwikkelingssamenwerking via maatschappelijke organisaties verloopt.

Maatschappelijk middenveld van groot belang
Een sterk maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt de stem van burgers richting zittende machthebbers en het (grote) bedrijfsleven. Door zowel aanmoediging als door tegenstand zetten maatschappelijke organisaties aan tot duurzaam en verantwoordelijk handelen. Een sterk maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden is een voorwaarde voor een goed functionerende, vrije en democratische rechtsstaat met een florerende duurzame en inclusieve economie. Binnen de vierhoek van overheid-bedrijfsleven-kennisinstellingen-middenveld, is het maatschappelijk middenveld de sleutel(f)actor in het tegengaan van armoede en onrecht.

Structurele oplossing kosten eerstejaarsopvang asielzoekers
Bij de begrotingsbehandelingen van afgelopen jaar is de motie Slob/Samsom aangenomen, die de regering oproept in 2016 structureel extra geld beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers in Nederland - en in de regio - en daarbij de lopende programmalijnen te ontzien. In de najaarsnota van 2015 slaagde het kabinet erin de lopende programmalijnen te ontzien, door met behulp van kasschuiven toekomstig geld voor ontwikkelingssamenwerking naar het heden te halen. Een structurele oplossing is toen echter niet gevonden. En ook nu ontbreekt de structurele oplossing. Er wordt nog steeds een hypotheek op het toekomstige ontwikkelingsbudget genomen. Partos wil voorkomen dat de hete aardappel van een structurele oplossing naar een volgend kabinet doorgeschoven wordt.