Vereniging Partos zet in op innovatie

Nieuws

In het verlengde van het verleden jaar opgestelde toekomstscenario 'Verbinden voor Vernieuwing en Impact', werkt Partos momenteel aan voorstel dat ter financiering wordt voorgelegd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Centraal in dit voorstel staat de zogenaamde Partos InnovatieHub, waar allereerst leden maar ook externe partijen samenwerken aan vernieuwing om nóg effectiever de strijd aan te gaan tegen extreme armoede.


De InnovatieHub is een ruimte in de breedste zin van het woord en heeft in principe vier functies. De Hub is een ontmoetingsplaats voor de vraag & aanbod van ideeën. Ten tweede faciliteert de Hub meerdere ‘innovatielabs’ waar samen gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling en implementatie van innovaties. Dit kan ook het verbinden van verschillende innovatie-initiatieven met innovatielabs elders inhouden. De Hub brengt innovaties beter voor het voetlicht en helpt met het creëren van outreach voor de bredere toepassing en opschaling van innovaties. Ten vierde besteedt de Hub aandacht aan het scheppen van goede voorwaarden voor innovatie (o.a. ruimte en capaciteit binnen organisaties, flexibiliteit binnen programma’s, maar ook financiële ruimte en ruimte om te experimenteren binnen de sector).

 

De InnovatieHub zal worden uitgedaagd en gevoed door een Inspiratieraad die gevraagd en ongevraagd ideeën en advies levert.  De Inspiratieraad wordt samengesteld uit vernieuwers binnen lidorganisaties, trendwatchers, ondernemers, jonge mensen die als vernieuwer bekend staan, wetenschappers op het gebied van onderzoek naar innovatie, etc.

De vier functies van de InnovatieHub in het kort:

  1. Het verschaffen van een ontmoetingsplaats
  2. Het samen creëren van innovatie in innovatielabs
  3. Het verbinden, realiseren, breed uitdragen en opschalen van innovaties
  4. Het bewerkstelligen van gunstige voorwaarden voor innovaties

 

In de kern staat de InnovatieHub voor verbinden voor vernieuwing en impact. Dit houdt ook in dat de Hub niet noodzakelijkerwijs alles zelf uitvoert. Integendeel, zoveel mogelijk wordt ingezet op het verbinden van initiatieven. Het verbinden tussen initiatieven van ontwikkelingsorganisaties en andere vernieuwers waarmee we ontwikkelingssamenwerking een sterke impuls kunnen geven.

 

Partos Leerplatform gaat op in Partos InnovatieHub
Het Partos Leerplatform dat in 2013 door leden van Partos is opgericht en waaraan inmiddels een kwart van de leden actief deelneemt, is een van de initiatieven die hebben geleid tot de InnovatieHub. Ook het Partos ledenwaarderingsonderzoek en vooral het online co-creatietraject Samenos.nl hebben bijgedragen aan de ideeënvorming van de InnovatieHub. Komend jaar werken we de verdere vormgeving van inhoud en organisatie uit evenals de voornaamste activiteiten van de InnovatieHub. Het Leerplatform en de bijbehorende werkgroepen zullen opgaan in de InnovatieHub. Immers, zonder kennis geen vernieuwing. De naam ‘Leerplatform’ zal daarmee komen te vervallen. De werkgroepen gaan door als innovatielabs, aangevuld met nieuwe labs, open ruimtes en bijeenkomsten voor idee-ontwikkeling en toetsing, met vertegenwoordigers binnen en buiten de sector. De facilitering van de verschillende activiteiten wordt een kerntaak van het Partos-bureau, dat naar nieuwe bronnen van financiering gaat zoeken om de rol van facilitator sterker te vervullen.

Inzetten op het verbinden tussen initiatieven van ontwikkelingsorganisaties en andere vernieuwers waarmee we ontwikkelingssamenwerking een sterke impuls kunnen geven.

 

Voorbeeld in het kader van de InnovatieHub: Citizen Monitoring 2.0
Een nieuw initiatief dat momenteel ontwikkeld wordt is Citizen Monitoring 2.0, een innovatief en onafhankelijk systeem voor het monitoren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Voor effectieve  beïnvloeding van de Post 2015-agenda  is het van cruciaal belang dat ngo’s kunnen beschikken over actuele en betrouwbare informatie om hun campagnes en interventies te sturen en tijdig in te spelen op contextuele veranderingen. In het MDG tijdperk zijn NGO’s nog in hoge mate afhankelijk van data die verzameld worden door nationale en internationale gouvernementele organisaties. Voor effectieve beleidsbeïnvloeding is dit onvoldoende, zeker in omstandigheden waar de ruimte voor het maatschappelijk middenveld zwaar onder druk staat. Er is dringend behoefte aan monitoring systemen die (deels) onafhankelijk zijn van de overheden of andere instanties wier beleid beïnvloed wordt. Ngo’s staan voor de uitdaging om hun eigen monitoring instrumenten te ontwikkelen. Een onafhankelijk en mondiaal citizen monitoring systeem kan gerealiseerd worden door:

  • Maximaal gebruik te maken van revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van ICT en sociale media;
  • Slim samen te werken op nationaal, Europees en internationaal niveau.

 

Een aantal leden van Partos is al actief bezig op dit gebied. Tijdens een Partos seminar in het kader van het Leerplatform werden al enkele voorbeelden van innovatieve systemen van citizen reporting gedemonstreerd, zoals de Great Lakes Transboundary Observatory (IUCN), de Peace and Security Barometer (Cordaid) en Citizens Elections Monitoring ‘Ushahidi’ (Hivos). Een ander initiatief is AKVO Flow; een mobiele telefoonservice en online dienst voor monitoring op verschillende gebieden van dienstverlening (water, sanitatie, educatie). AKVO Flow is ontwikkeld door AKVO en inmiddels operationeel in een aantal landen. Er zijn inmiddels vele vergelijkbare initiatieven ontwikkeld die in toenemende mate de ruggengraat vormen van krachtige campagnes op het gebied van lobbying & advocacy.

 

Het landschap van innovatieve, onafhankelijke monitoring initiatieven groeit gestaag, maar is vooralsnog ontoereikend voor het monitoren van de post 2015-agenda. Daarvoor is het landschap nog té gefragmenteerd, té dun bezaaid en zijn de systemen onderling té verschillend om data te vergelijken of te aggregeren. Partos is in gesprek met CIVICUS (mondiale koepel voor maatschappelijke organisaties) dat een initiatief heeft gelanceerd, getiteld ‘The Big Development Datashift’, met als doel ngo’s bij elkaar te brengen om de wereldwijde beweging van citizen reporting op een hoger plan te brengen.