Prinsjesdag: Rijksbegroting 2018 maakt bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking pijnlijk zichtbaar

Nieuws

Het was al verwacht gezien de demissionaire status van het kabinet, maar de vanmiddag gepresenteerde begroting bevat geen grote beleidswijzigingen. Toch vallen een aantal dingen op. Zo wordt het in deze begroting weer pijnlijk zichtbaar dat het zittende demissionaire kabinet structureel meer dan 1 miljard bezuinigt ten opzichte van de afgesproken norm van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking.


De bal ligt nu bij de onderhandelende partijen voor het nieuwe kabinet. Partos roept hen op om terug te keren naar de 0,7% van het BNI en zo weer te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Daarmee kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in noodhulp, waarvoor in 2018 fors minder is begroot dan in de voorgaande jaren.

 

Bart Romijn, directeur Partos: “We leven in een tijd van complexe mondiale uitdagingen. Extreme armoede en groeiende ongelijkheid destabiliseren samenlevingen. Steeds meer jongeren kunnen niet naar school, hebben geen werk en geen toekomstperspectief. De voedselproductie is in gevaar door klimaatveranderingen en de inperking van vrijheden neemt in veel landen toe. Daarnaast jagen langdurige oorlogen en instabiliteit ongekende aantallen mensen op de vlucht. Deze ontwikkelingen treffen de armste landen al jaren het zwaarst, maar doordat de wereld meer dan ooit onderling verbonden is, raken deze ontwikkelingen ook ons eigen land.”

Deze ontwikkelingen treffen de armste landen al jaren het zwaarst, maar doordat de wereld meer dan ooit onderling verbonden is, raken deze ontwikkelingen ook ons eigen land

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerde in haar recente rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen’ dat voor een beter veiligheidsbeleid, naast extra investeringen in defensie, ook dringend aanvullende middelen nodig zijn voor ontwikkelingssamenwerking en de diplomatieke dienst. Investeringen in ontwikkelingssamenwerking zijn cruciaal om de voorwaarden te creëren ‘waaronder landen zich sociaaleconomisch, rechtsstatelijk en politiek kunnen ontwikkelen’. Om deze reden moet het nieuwe kabinet structureel investeren in een toekomst voor de allerarmsten. Op die manier kunnen de grondoorzaken voor ontheemding en gedwongen migratie op de lange termijn worden weggenomen.

 

Ruimte Maatschappelijk Middenveld

Romijn: “Terecht benadrukt het kabinet in de begroting voor 2018 het belang van het openhouden van de democratische ruimte voor maatschappelijke organisaties en hun waakhondfunctie. De ruimte voor maatschappelijke organisaties staat namelijk wereldwijd onder druk, ook dichter bij huis.”

Het zijn niet alleen overheden en bedrijven die ontwikkeling aanjagen. Maatschappelijke organisaties zijn nodig voor het duurzaam en inclusief maken van ontwikkeling. Zij staan middenin de gemeenschap, vervullen een essentiële rol als waakhond en pleitbezorger en zijn in staat de meest uitgesloten groepen mensen te bereiken met diensten die niet door overheden of de markt geleverd worden. Partos verwelkomt dan ook de ambitie van Nederland om minimaal 1000 maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden te versterken. Partos is trots op de rol die haar leden hierbij spelen.

 

Nu op naar een duurzaam regeerakkoord.