Partos aanbevelingen voor Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

Nieuws

Op 31 oktober debatteert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, die minister Kaag voor de zomer publiceerde. Mede naar aanleiding van dit Kamerdebat zal het definitieve subsidiekader opgesteld worden en naar verwachting spoedig gepubliceerd.


Mede op basis van van leden ontvangen input, heeft Partos de woordvoerders een uitgebreide brief gestuurd met een aantal aandachtspunten en aanbevelingen. 

Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
Partos verwelkomt dat minister Kaag het belang van een sterk maatschappelijk middenveld onderschrijft en blijft inzetten op versterking van maatschappelijke organisaties in hun pleitende en beïnvloedende rol zowel op lokaal als op internationaal niveau. Nederland is daarin wereldwijd een voorloper en innovator. Daarnaast is het goed dat Nederland pal staat voor de autonome rol van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking. Bijzonder te waarderen is ook de specifieke inzet van de minister voor lokaal zeggenschap, vrouwenrechten en gendergelijkheid in het SDG 5 fonds en de waardering voor de rol die meer informele organisaties en sociale bewegingen kunnen hebben. Een inclusieve en duurzame wereld is alleen mogelijk door bestaande machtsverhoudingen te veranderen. Dat is de kern van het werk van Partos-leden: bij machthebbers onder de aandacht brengen wat de (soms onbedoelde) consequenties zijn van besluitvorming voor grote groepen mensen in de mondiale samenleving. Om dit goed en legitiem te kunnen doen, is eigenaarschap en invloed vanuit die groepen van cruciaal belang.

Een belangrijk onderwerp in de brief en voor het debat in de Tweede Kamer op 31 oktober is de landenkeuze. In haar kaderbrief refereert minister Kaag aan geleerde lessen vanuit evaluaties en lopende programma’s. Hier geeft ze aan dat schakelen tussen lokaal, nationaal en internationaal, alsook flexibiliteit en langdurige inzet onontbeerlijk zijn met het oog op lange-termijn sociale veranderingen. Duurzame ontwikkeling heeft niet uitsluitend betrekking op het handelen van lage- en middeninkomenslanden. Welvaart voor de een mag niet ten koste gaan van het welzijn van de ander. Daarom is juist de samenwerking en uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties daar én hier, over grenzen van landen en continenten heen, belangrijk voor het realiseren van inclusieve en duurzame ontwikkeling. Bovendien beperkt de krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties zich niet tot de landen in de Nederlandse focusregio’s. Ook bijvoorbeeld voor het verduurzamen van productieketens is het belangrijk buiten de focusregio’s en -landen te kunnen blijven werken. Het is belangrijk deze inzichten mee te nemen en een niet te strikte inperking tot focusregio’s en -landen toe te passen.


European Early Warning Mechanism Shrinking Civic Space
Een ander onderwerp op de agenda van het algemeen overleg is de brief van minister Kaag over het European Early Warning Mechanism Shrinking Civic Space. Partos is teleurgesteld dat er geen Europees draagvlak blijkt te zijn voor een early warning system. Het blijft onduidelijk wat dit kabinet additioneel doet om de trend van “krimpende ruimte” te keren. Het budget dat besteed wordt aan de versterking van het maatschappelijk middenveld blijft ongeveer gelijk, nadat het in eerdere bezuinigingsronden vrijwel is gehalveerd. De politieke steun die hard nodig is, moet komen van ambassades die als prioriteit vooral handel, veiligheid en migratie hebben. Focusregio’s en landen worden gekozen op basis van de nabijheid bij Europa en de wens om migratie te controleren. De keuze wordt niet gemaakt op basis van de geschetste problematiek laat staan op basis van een effectieve bijdrage aan het behalen van SDGs en de klimaatdoelen. Daarom pleit Partos voor een proactief en gezamenlijk Europees optreden als het gaat om het verdedigen en vergroten van de maatschappelijke ruimte.

De komende dagen volgt Partos de voorbereidingen op het Algemeen Overleg op de voet. Mocht jij, of jouw organisatie, ook contact met een (of meer) Kamerlid(/leden) hebben, laat het Koos de Bruijn dan weten (via koos@remove-this.partos.nl). Zo kunnen we zorgen voor een optimale voorbereiding en een eenduidig geluid vanuit de sector.