Onderzoeksproeftuin in voorbereiding: de impact van framing

Nieuws

Heb je interesse in de impact van framing? Partos faciliteert komend jaar een traject naar de effecten van frames in publiekscommunicatie van ngo’s. Dit doen we door samen met Partos-leden een onderzoek op te zetten onder leiding van Mirjam Vossen. We delen op 19 november graag onze eerste ideeën voor deze onderzoeksproeftuin in een verkennende sessie. Is jouw organisatie ook geïnteresseerd in framing, donateursbetrokkenheid en communicatie? Doe dan vooral mee!


De noodzaak om een realistisch en constructief verhaal over ontwikkelingssamenwerking beter voor het voetlicht te krijgen blijft onverminderd groot, bij de politiek, bij de media en bij het publiek. Uit eerder onderzoek van World’s Best News en Motivaction komt naar voren dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking dalende is en dat de ‘geefbereidheid’ bij donoren afneemt. In 2019 hebben we vol ingezet op het gezamenlijk leren en verbeteren van communicatie over ontwikkelingssamenwerking. Dit deden we onder ander via de proeftuinen om samen een verdiepingsslag te maken met constructieve storytelling over ontwikkelingssamenwerking. 

 

Ook tijdens het afgelopen Partos Innovation Festival ging Thomas Coombes in op het vraagstuk rond draagvlak, betrokkenheid en beeldvorming in onze sector bij zijn sessie over ‘hope-based communications’. Thomas geeft aan dat we nieuwe verhalen en beelden nodig hebben om mensen bij ontwikkelingssamenwerking te betrekken. 

 

In 2020 willen we doorgaan met het uitwisselen van ervaringen, kennis en inspiratie rond framing  in samenwerking met verschillende leden, waaronder Wilde Ganzen, AMREF en het Aidsfonds. Dit willen we onder andere doen door een onderzoeksproeftuin rond framing op te zetten. We zijn nu in de voorbereidende fase hierop en zijn op zoek naar leden die hierin samen willen optrekken. 

 

Waarom een onderzoek naar de Impact van Framing?
Onderzoek naar de effecten van ngo-communicatie blijft vaak beperkt tot het effect van fondswervende campagnes: welke versie van een boodschap levert het meeste geld op? We weten echter weinig over de bijkomende en lange-termijneffecten van onze communicatie op de motivatie, de emoties en de betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Meer kennis daarover is van belang om mensen blijvend bij ontwikkelingssamenwerking te kunnen betrekken. In Engeland zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar de bredere impact van publiekscommunicatie van ngo’s. Nederlandse data hebben we echter (nog) nauwelijks. Via dit traject hoopt Partos, samen met enkele koplopers, een begin te maken om de kennis over de impact van onze communicatie te vergroten.

 

Voor wie?
Het onderzoek is bedoeld voor Partos-leden die een stap verder willen zetten in hun communicatie. Deze leden hebben een aantal dingen gemeen: ze willen wegblijven van stereotypen en mensen betrekken met hoopvolle en oplossingsgerichte communicatie. Ze willen dat doen op  basis van een evidence-based aanpak. En ze zijn bereid om daarin samen te werken, van elkaar te leren  en resultaten te delen.

Het onderzoek gaat niet primair over het meten van donatie-effecten van campagnes  – dat kunnen en doen de meeste organisaties zelf. In dit onderzoek gaat het om de bredere invloed van communicatie op de houding van de ontvangers. Wat doen bepaalde boodschappen met de mindset, de motivatie? Wat doen ze met de emoties en het gedrag? En wat doen ze met het gevoel van personal efficacy en de betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking? 

 

De onderzoeksproeftuin
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeker Mirjam Vossen. Zij promoveerde vorig jaar op een onderzoek naar de framing van communicatie van ontwikkelingsorganisaties. De uiteindelijke onderzoeksproeftuin krijgt vorm in overleg met de deelnemers. In de eerste verkennende bijeenkomst peilen we waar de aspirant-deelnemers behoefte aan hebben. De uiteindelijke uitvoering kan op verschillende manieren vorm krijgen. Te denken valt aan een survey onder bestaande donateurs en/of niet-donateurs, aan focusgroep-gesprekken, aan een combinatie van beide, en aan één of meerdere meetmomenten. Het doel van de bijeenkomst is om de wensen en ideeën te inventariseren, om te kijken of we voldoende op één lijn zitten om samen dit onderzoekstraject in te gaan. 

 

 

Je kunt je aanmelden via de volgende link. 


Contactpersoon over de onderzoeksproeftuin is Sera Koolmees (sera@partos.nl/0625051789).