In 2019 aan de slag met de herziene versie van de Partos Gedragscode

Nieuws

Per 1 januari 2019 treedt de herziene versie van de Partos Gedragscode in werking. De Gedragscode omvat die waarden volgens welke leden van Partos willen handelen. Het leidende principe daarbij is ‘pas toe of leg uit’. Via de nalevingsprocedure ziet de Vereniging er op toe dat leden zich op deze waarden laten aanspreken, en serieus aan de slag gaan met binnenkomende klachten.


Partos Gedragscode

De Partos Gedragscode is voor leden verplicht. 2019 geldt als een overgangsperiode. Partos vraagt leden om in hun jaarverslag 2019 te laten zien hoe zij werk maken van integriteit. De herziene versie van de Partos Gedragscode (versie 2019) kwam tot stand in het kader van de  extra aandacht voor integriteit bij goede doelen organisaties. Deze versie werd in november 2018 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen in de Partos Gedragscode en de Partos 9001 staan niet op zichzelf. Ook de Erkenningsregeling Goede Doelen en de organisatietoets van het Ministerie van het Buitenlandse Zaken worden aangepast. Partos heeft een en ander goed met de betrokken partijen afgestemd om tegenstrijdigheden en stapeling te voorkomen. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met leden van de Partos Werkgroep Kwaliteit. Ook is er gebruik gemaakt van advies en commentaar door integriteitsdeskundigen en auditors van certificerende instellingen.

 

Partos 9001

Ook de Partos 9001, de door Partos ontwikkelde toepassing van de ISO 9001 als kwaliteitsnorm voor ontwikkelingssamenwerking, is aangepast met nieuwe standaarden op het gebied van integriteitsbeleid. Hier geldt dat met deze aanpassing ook de vrijstelling voor de nieuwe organisatietoets van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijft behouden. Anders dan de Gedragscode is Partos 9001 vrijwillig. Toetsing is door externe certificeringsbureaus. 

 

De Partos 9001 is een OS-sector specifieke toepassing van de kwaliteitsnorm ISO 9001, en alleen beschikbaar voor Partos-leden, op basis van vrijwilligheid. Toezicht op naleving verloopt via externe certificeringsbureaus, die boven op een ISO certificaat een Partos 9001 verklaring afgeven.  De herziene Partos 9001 bevat dezelfde aanpassingen op het gebied van integriteit als die zijn opgenomen in de Partos Gedragscode.  Het verschil is dat er bij de Partos 9001 actief toezicht plaats.  Een Partos 9001 verklaring geeft, met de voorgestelde aanpassingen, vrijstelling voor de nieuwe organisatietoets van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (was COCA, wordt ORIA – Organisational Risk and Integrity Assessment).  Organisaties met nog de oude versie van de Partos 9001 kunnen tijdelijk volstaan met het invullen van een aanvullend formulier van het Ministerie met vragen over het integriteitsbeleid. 

 

Zowel de Gedragscode als de Partos 9001 zijn in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. De Handreiking Integriteitssysteem is ook het het Engels beschikbaar. 

 

 

Resultaten Gezamenlijk Actieplan Integriteit

De wijzigingen in de Gedragscode en de Partos 9001 kwam tot stand in het kader van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. Goede doelen, hulp- en ontwikkelingsorganisaties in Nederland, vinden grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik onacceptabel. Om te kunnen verzekeren dat we het uiterste doen om dergelijk gedrag te voorkomen, heeft de sector in 2018 samengewerkt aan een veelomvattend actieplan om preventie, melding, handelen bij klachten en schendingen en verantwoording binnen organisaties te verbeteren. We hebben in kaart gebracht hoe we bestaande werkwijzen kunnen aanpassen en aanvullen. Alle opbrengsten, waaronder verschillende tools, handreikingen en onderzoeken zijn hier terug te vinden.