Gezamenlijk Actieplan Integriteit naar Tweede Kamer

Nieuws

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders. Dit naar aanleiding van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij internationale hulporganisaties.


Een brede coalitie van koepels en internationale hulporganisaties hebben een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld dat inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van het plan is dat uiteindelijk het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt. Direct nadat in februari de eerste berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen, heeft een brede coalitie van betrokken partijen binnen de sector de krachten gebundeld. Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF hebben een Gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld waaronder verschillende projecten vallen die al zijn gestart. In het Actieplan zijn vier hoofdlijnen voor acties, maatregelen en projecten geformuleerd:

 

1.      Bestaande integriteitssystemen verbeteren.

2.      Preventieve maatregelen treffen.

3.      Veilig melden en adequaat handelen.

4.      Transparant verantwoorden.

 

Het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is niet alleen van belang voor internationale hulp- en ontwikkelingsorganisaties, maar is relevant voor alle goede doelen. Daarom is, daar waar mogelijk en wenselijk, de scope van dit plan breder om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. Uiteindelijk zal dit er toe leiden dat het aantal integriteitsschendingen afneemt en - zeer belangrijk - de meldingsbereidheid toeneemt. Ook op dit terrein moeten we ons als sector inzetten om het vertrouwen van de samenleving duurzaam te borgen.

 

Acties vanuit Partos

Een van de actielijnen waar Partos expliciet bij betrokken is en samen optrekt met Goede Doelen Nederland en het CBF is het verbeteren van bestaande integriteitssystemen. In verschillende workshops georganiseerd door Partos en Goede Doelen Nederland krijgen organisaties handvatten om te werken aan integriteit. Essentieel hierin is het delen van kennis en ervaring en het leren van elkaar. Ook ontwikkelen Partos en Goede Doelen Nederland een handreiking die organisaties praktische ondersteuning biedt om verder te werken aan Integriteit. Een onderdeel van het verbeteren van integriteitssystemen is het bijstellen van het bestaande normenkader. Denk daarbij de Erkenningsregeling Goede Doelen, de Partos Gedragscode en de Partos 9001 (kwaliteitsnorm). De Partos Werkgroep Kwaliteit is inmiddels aan de slag gegaan met de Partos gedragscode en zal ook de Partos 9001 onder handen nemen. Zowel de code als de norm zullen in concept-vorm aan de ALV in november worden voorgelegd. 

 

Afstemming met Kaag en BuZa 

In de uitwerking van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit is regelmatig overleg geweest met het ministerie van BuZa, minister Kaag en de Tweede Kamer. De sector heeft deelgenomen aan een Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op 26 maart en is twee keer in gesprek gegaan met minister Kaag. Tijdens deze gesprekken zijn toen al de contouren al geschetst van het gezamenlijk Actieplan Integriteit van de sector. Minister Kaag noemt dit actieplan dan ook in haar Kamerbrief van 25 april jl.. Het debat van vandaag is een uitgelezen moment om het Actieplan Integriteit met de Tweede Kamer te delen.

 

Update uitkomsten debat (14-6-2018)

In een weinig hoogdravend debat krijgt minister Kaag steun van de Kamer voor haar aanpak. Ook het gezamenlijk Actieplan Integriteit van de sector werd positief ontvangen. De minister, CDA, D66, GroenLinks en PvdA spraken hun waardering uit voor het gezamenlijk Actieplan Integriteit. Zij benadrukten ook het vele goede werk dat door noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties wordt verricht. Alleen de inbreng van de VVD en PVV was zeer kritisch. Volgens hen is er sprake van een morele crisis van de noodhulp sector. Dit beeld werd niet door de rest van de Kamer gedeeld. 

 

De VVD wil graag dat minister Kaag overgaat tot verrassingsbezoeken aan organisaties in het veld, maar Kaag vindt het daar te vroeg voor. Op Kaags verzoek houdt Becker (VVD) haar motie (34775-XVII, nr. 63) hierover daarom aan. Hetzelfde gebeurde met een motie (34775-XVII, nr. 65) van de PvdA over een onderzoek naar de mogelijkheden die haar subsidiekader biedt, om het aantal vrouwen op topposities toe te laten nemen. Deze motie wordt aangehouden tot de behandeling van de Nota Kaag eind deze maand. Ten slotte waren er nog 2 moties van de PVV over het stopzetten van de subsidies aan Oxfam Novib en het intrekken van de ANBI-status. Deze moties werden door minister Kaag met heldere bewoordingen ontraden.

 

Een belangrijke uitkomst van het debat is een aangenomen motie waarin staat dat de regering de rol van het CBF in het kader van maatregelen ter bestrijding van grensoverschrijdend gedrag wil versterken. Ook wees de Kamer op het grote belang dat het CBF als onafhankelijk toezichthouder in staat is deze taak naar behoren uit te voeren. Het CBF gaat in gesprek met minister Kaag om dit verder uit te werken en om samen zeker te stellen dat het CBF voldoende is toegerust voor deze extra taken om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

 

De minister zegde toe de Kamer in november opnieuw te informeren over de stappen die dan gezet zijn, zodat de sector de tijd heeft het Actieplan uit te voeren. 

 

Het hele debat is hier terug te kijken of te lezen.