Column Bart Romijn | Inclusie en veranderkracht van iedereen

Nieuws

Partos wenst iedereen een integer, innovatief en succesvol jaar. Sterk verbonden met diegenen die dat het hardst nodig hebben. Wereldwijd zien we veel wensen vervuld. Steeds meer mensen ontstijgen de armoede, hebben voldoende en gezond voedsel, gezondheid en medische voorzieningen, onderwijs. Tegelijkertijd, overal ter wereld blijven mensen achter die helemaal niet profiteren van deze vooruitgang. We willen een wereld, waarin iedereen meetelt en zeggenschap heeft over en toegang tot voorzieningen. Dit vraagt om een inzet waarbij inclusie, sociale cohesie en veerkracht voorop staan.


Ondanks economische groei in veel regio’s verminderen uitsluiting, ongelijkheid en – in absolute zin - armoede niet. De kloof groeit in veel landen. Dit is onrechtvaardig, omdat het anders kan. Uitsluiting en ongelijkheid vormen ook een belangrijke oorzaak van sociale onrust en (vaak gewapende) conflicten. We moeten daarom nog sterker inzetten op een wereld, waarin iedereen meetelt en zeggenschap heeft over en toegang tot voorzieningen. Een inzet waarbij inclusie, sociale cohesie en veerkracht voorop staan. Op alle fronten valt hier nog veel te leren en te doen. Bij  ontwikkelingsorganisaties zelf en bij overheden, bedrijfsleven, financiële en andere instellingen.

Het begint met nog beter en actiever luisteren naar en begrijpen van wensen en verlangens van achtergestelde groepen.

Vanuit deze diepere dialoog kunnen we bijdragen aan de ontplooiing van hun mogelijkheden en houvast en steun bieden in hun strijd. Met het primaat bij de veranderkracht van mensen zelf. Zoals ook onze toekomstverkenning Act, Counteract or Transfrom; the future of Dutch development cooperation, met “the most affected in the lead” aandraagt.

Inclusie vormt dit jaar de rode draad in al onze activiteiten met leden. Inclusie in brede zin, van de armsten van de armen, meisjes en vrouwen, mensen met een beperking en van mensen die buitengesloten of vervolgd worden vanwege een religieus, seksueel of ander stigma. Veel van de geplande activiteiten voor het komende jaar van ons innovatieplatform The Spindle staan in dit licht. We verkennen inspirerende voorbeelden van inclusie en brengen dit samen in een publicatie. Het jaarlijkse Partos Innovation Festival dopen we om in het Partos Inclusion Festival met als specifiek thema “Everyone a changemaker”. Tijdens het Festival richten we de schijnwerpers op veelbelovende innovatieve benaderingen van inclusie, zoals via the ‘NOW-Us’ awards. Inclusie en hiermee samenhangende onderwerpen als ‘herverdeling van macht en middelen’ krijgen hun beslag in de diverse leer- en ontwikkeltrajecten voor organisatie- en strategieontwikkeling en digitalisering die we verspreid over het jaar organiseren.

De inzet op inclusie komt ook terug in onze strategie richting het overheidsbeleid. Activiteiten ter bescherming en oprekken van ruimte voor maatschappelijke organisaties blijven een speerpunt. Dit jaar moet de zogenaamde SDG-toets haar beslag krijgen, een pro-actieve beoordeling van impact van nieuw beleid op ontwikkelingslanden en gender (ook een aandachtsveld van inclusie en ongelijkheid). Een belangrijk instrument om coherentie van beleid te bevorderen. Wij zetten ons in voor stevige verankering van inclusie in brede zin in de opvolging van Strategische Partnerschappen voor Samenspraak. De onderzoeksbevindingen van het INCLUDE-platform sterken ons in deze inzet.

Door en om dit alles heen loopt de communicatie. Via zogenaamde ‘proeftuinen’ en World’s Best News willen we de constructieve communicatie over ontwikkelingssamenwerking versterken. Dit gaat verder dan resultaten van ontwikkelingssamenwerking voor en over het voetlicht brengen. Het gaat vooral om het opvangen en duiden van signalen, het begrijpen van wat achterban en partners willen en daaraan gevolg geven. Waarmee we investeren in twee cruciale pijlers onder succesvolle ontwikkelingssamenwerking: betrokkenheid en vertrouwen, door en voor iedereen. 

 

Wil je meer weten over onze plannen voor 2019? Bekijk het Partos jaarplan 2019 of lees meer over de plannen van ons innovatieplatform The Spindle